Registrace
Úvodní stránka
Přehled služeb
Podmínky
Ptáte se nás [FAQ]
Více o Weblight.cz
Nápověda
Free hosting
Free mail
Archiv
Quicklight
Krok za krokem

  Login:
  
  Heslo:
   
  Zapomněli jste heslo?

Přesměrování zadarmo
ICQ: 229204436

©2004-2020

RSS novinky - http://www.weblight.cz/rss.php

Počítadlo:
Online:
 

Starší novinky systému

 

Novinky v systmu Weblight.cz [25.12.2006]

V?en u?ivatel systmu Weblight.cz,
rdi bychom Vm srde?n? pop?li sp??n vstup do nadchzejcho roku 2007 a s tm Vs informovali o bl?cch se novinkch v systmu.

Jako drek jsme si pro Vs o leto?nch vno?nch svtcch p?ipravili mo?nost aktivovat si slu?bu MASTERLIGHT ZDARMA na dobu 15dn? (nabdka plat po tuto dobu). Slu?bu m??ete aktivovat kliknutm na odkaz na vodn strnce po p?ihl?en do systmu.

Z kraje novho roku se pak m??ete t??it na nov slu?by, kter pro Vs p?ipravujeme. Namtkou zmnme Hodnocen a dal? roz?i?ovn mo?nost Webkalend?e.

D?kujeme, ?e vyu?vte na?ich slu?eb. Pro Va?i je?t? v?t? spokojenost se zavazujeme stle udr?ovat vysokou stabilitu a dostupnost slu?eb tak jako doposud.

V? Team Weblight.cz

pravy v databzi [09.12.2006]

Provedli jsme optimalizaci databze. Odleh?ili jsme tak systmu a je?t? vce zrychlili na?tn slu?eb.

Vsledky sout??e jsou zde! [16.10.2006]

Ano, je to tady! Vyhla?ujeme vsledky sout??e. Nejprve bychom v?ak rdi pod?kovali v?em, kte? se z?astnili. Bylo vs opravdu hodn?, co? ns pochopiteln? t??. U? nyn m??eme slbit, ?e pro vs v?echny p?ipravme sout?? novou.

Vsledky sout??e naleznete zde...

Sout?? byla ukon?ena! [09.10.2006]

U? je to tak, soute? byla ukon?ena. Vsledky zve?ejnme, jak ji? bylo avizovno, 16. ?jna 2006. Ji? te? v?ak m??eme prozradit, ?e mme jasn favority, na kter ?ekaj ceny od Weblight.cz.

Vce o sout??i zde...

Do ukon?en sout??e zbv 17dn? - posp??te si! [13.09.2006]

P?esn? tak - do ukon?en prv? probhajc sout??e zbv ji? jen celch 17 dn?.M??eme zatm prozradit, ?e ji? mme pr favorit?, nicmn? nen je?t? rozhodnuto! Je?t? stle mte ?anci vyhrt jednu z 10-ti cen.

Vce o sout??i zde...

Zm?ny v knize? Mte je mt! [05.09.2006]

Na Va?e ?etn ?dosti jsme provedli n?kolik zsadnch zm?n v Nv?t?vn knize. Prvn zm?nou je dopln?n sady cca 350 novch smajlk?, aby bylo opravdu z ?eho vybrat. Dal? zsadn zm?nou je mo?nost skrt funkce pod tla?tkem "vlo?it" (nap?klad vkldn smajlk?, obrzk? apod.). V??me, ?e povedou tyto pravy v Nv?t?vn knize k Va? je?t? v?t? spokojenosti.

Plnovan upgrade databze [09.08.2006]

V?en u?ivatel,
dovolte, abychom Vs informovali, ?e v dob? od 14.8. do 20.8.2006 dojde k plnovanmu upgrade databze.

Tmto dojde ke krtkodobmu p?eru?en provozu systmu a to v noci mezi 1:00 a 3:00 hodinou, vpadek by nem?l p?ekro?it 30 minut.

V?e bude nakonfigurovno tak, aby nebyly nutn ?dn pravy Va?ich slu?eb, ty by m?ly fungovat stejn? jako doposud.

D?kujeme za pochopen.

Vyhl?en sout??e! [01.08.2006]

V?en u?ivatel systmu WeblightCZ. Rozhodli jsme se odm??ovat ty nejv?rn?j? z Vs, dky kterm m na?e prce smysl. Jeliko? jsme prv? oslavili dvoulet vro?, nechali jsme p?ipravit hodnotn ceny a tmto vyhla?ujeme sout??.

Informace o sout??i naleznete zde...

Zm?ny a novinky, informace o sout??i [31.07.2006]

V ?ervenci oslavil systm Weblight.cz 2. vro? spu?t?n tohoto projektu. Proto jsme se rozhodli, ?e ty nejv?rn?j? z Vs odm?nme. ?m? V?zte, ?e je pro Vs p?ipravena spousta hodnotnch cen (batohy a trika s logem Weblight.cz, ro?n p?edplatn slu?by Masterlight a dal?...). Aby v?e bylo spravedliv? rozd?leno, bude v nejbli??ch dnech vyhl?ena sout??. Vce informac p?ineseme zde, v Novinkch.

Sou?asn? s tmto projde systm mnoha zm?nami (doufme, ?e k lep?mu). M??ete se tak t??it nap?klad na nov slu?by. Tyto zm?ny m?ly prob?hnout ji? d?ve, nicmn? dky nro?nosti se toto trochu pozdr?elo.

Vylep?en Globln npov?dy [12.07.2006]

Byla zm?n?na a dopln?na Globln npov?da, zejmna pak otzka vkldn slu?eb do webu pomoc IFRAME.

Koprovn nastaven Anket [20.06.2006]

Od nyn m??ete koprovat nastaven mezi jednotlivmi Anketami, kter si vytvo?te. Nebudete tak muset zdlouhav? nastavovat jednotliv hodnoty.

prava Nv?t?vn knihy - mazn odpov?d, blokovn [19.06.2006]

Na Va?e ?etn ?dosti jsme upravili Nv?t?vn knihu tak, aby bylo mo?n mazat ne?douc odpov?di na p?sp?vky a takt? blokovat jejich pisatele.

Jeliko? do?lo ke zm?nm ve velkm mno?stv Nv?t?vnch knih (v ?dech desetitisc?), doufme, ?e jsou v?echny p?sp?vky v po?dku. Nicmn? upozor?ujeme, ?e tyto zm?ny se projev a? v novch p?sp?vcch.

Optimalizace systmu [14.06.2006]

Prob?hla optimalizace celho systmu pro rychlej? na?tn slu?eb.

Zabezpe?en Formlightu proti SPAMu [06.06.2006]

Stejn? jako do Nv?t?vn knihy jsme implementovali i do Formlightu novou SPAMovou ochranu proti robot?m.

Vylep?en Nv?t?vn knihy [05.06.2006]

V Nv?t?vn knize byla odstran?na chyba, kter se objevovala p?i vkldn entit (tu?n psmo...). Dle jsme implementovali novou SPAMovou ochranu proti robot?m.

pravy v databzi [20.05.2006]

Provedli jsme optimalizaci databze. Odleh?ili jsme tak systmu a je?t? vce zrychlili na?tn slu?eb.

Vce zznam? v ChatBoxu [08.05.2006]

Na ?dost u?ivatel? jsme roz??ili po?et zznam? v ChatBoxu na 50.

RSS vstup z Nv?t?vn knihy [02.05.2006]

Abychom pro Vs ud?lali Nv?t?vn knihu je?t? komfortn?j?, na Va?i ?dost jsme zprovoznili ?ten novch p?sp?vk? pomoc RSS kanlu - toto zaktivujete v nastaven Va? knihy. Popis principu fungovn RSS naleznete zde.

pravy v systmu [23.04.2006]

Provedli jsme optimalizaci databze a pravy kdu Nv?t?vn knihy. Odleh?ili jsme tak systmu a je?t? vce zrychlili na?tn slu?eb.

?asov limit v Nv?t?vn knize [08.04.2006]

Na ?dost u?ivatel? jsme upravili Nv?t?vn knihu. Nyn je nastaven provedeno tak, ?e pokud je kniha zaheslovna nebo je jej majitel p?ihl?en k administraci, ?asov limit pro vkldn p?sp?vk? nen.

Po?adavky u?ivatel? [06.04.2006]

V?en u?ivatel, posledn dobou se zvy?uje po?et Va?ich po?adavk? v??i na?im slu?bm. Chceme Vs ujistit, ?e je v ?dnm p?pad? neignorujeme. Na jednotlivch p?padech se postupn? pracuje (na po?adavcch u?ivatel? Masterlight p?ednostn?).

Nov Antispam v Nv?t?vnch knihch [05.04.2006]

B?hem v?erej?ho a dne?nho dne jsme implementovali do Nv?t?vn knihy nov Antispam pro Va?i je?t? v?t? spokojenost. Pokud budete mt jakkoliv nm?ty, p?ipomnky nebo po?adavky, ur?it? se na ns obrate na info@weblight.cz.

BANovn z Formlightu [26.03.2006]

Do zaslanho e-mailu z Va?ich Formlight? jsme doplnili informaci o IP adrese odeslatele. M??ete tak zabrnit p?padnmu to?nkovi v zasln SPAMu.

Vlastn Po?tadlo a Online po?tadlo [20.03.2006]

Od nyn mte mo?nost u Po?tadla a Online po?tadla vyu?t vlastnch obrzk? ?sel. M??ete si tak tyto dv? slu?by je?t? vce p?izp?sobit vlastnmu vzhledu webu.

Ochrana e-mail? v Nv?t?vn knize [19.03.2006]

Vytvo?ili jsme antispamovou ochranu e-mail? zadanch v Nv?t?vn knize tak, aby nedo?lo k jejich zneu?it spamovmi roboty.

P?eklady slu?eb do sloven?tiny [19.03.2006]

Byla provedena korektura sloven?tiny pou?it ve v?ech slu?bch.

BANovn jednm kliknutm [17.02.2006]

Zavedli jsme jednodu?? mo?nost BANovn IP adres. Kdy? se u konkrtn slu?by (Nv?t?vn kniha, ChatBox etc.) p?ihlste do administra?n ?sti, m??ete u konkrtnho p?sp?vku, kter se Vm nelb a jeho? autorovi chcete zakzat dal? p?ispvn do slu?by, kliknout na ikonku . Tm se IP adresa zad automaticky do databze.

BANovn IP adres ve slu?bch, prava NK [04.02.2006]

P?ipravili jsme pro Vs podporu slu?eb Zakzan IP adresy. Jednodu?e te? m??ete ur?itm to?nk?m zakzat p?ispvat do Va? Nv?t?vn knihy, poslat z Va?ich Formlight? atp. Sta?, kdy? si vlo?te jejich IP adresu do Va?eho seznamu Zakzanch IP adres, kter se nyn nachz v u?ivatelsk sekci mezi slu?bami.

Dle jsme na Va?i ?dost upravili odsazen textu od okraje u Nv?t?vn knihy.

Op?tovn problm s antispamem [02.02.2006]

Op?tovn? se potkme s problmy, kter se tkaj zasln ve?kerch notifika?nch e-mail? z na?eho systmu. Jedn se o bezd?vodn zapsn do blacklistu antispamovch databz, kter vyu?vaj n?kter freemailov portly v ?R a SR.

Situaci ?e?me. D?kujeme za pochopen.

Krok za krokem k nastaven slu?by [24.01.2006]

Do hlavnho menu jsme p?idali novou polo?ku - Krok za krokem. Pomoc tto jednoduch ukzky m??ete krok za krokem nastavovat slu?by na Weblight.cz, ani? byste museli slo?it? p?em?let, kam kliknout.

Zabezpe?en slu?eb [22.01.2006]

V?en u?ivatel, v minulch tdnech do?lo k tok?m na n? systm. Tyto toky jsme ustli bez vpadk?, nicmn? jsme byli nuceni p?istoupit na tvrd? bezpe?nostn politiku. Tud? je od dne?nho dne ?asov? omezeno opakovan vkldn p?sp?vk? do Nv?t?vn knihy a odesln vzkaz? z Formlightu. Interval byl nastaven citliv? a v??me, ?e Vs to nijak neomez. Sna?me se tak chrnit Vs, na?e u?ivatele, p?ed SPAMem. Prodlevy jsou zvoleny jinak pro b??n u?ivatele a jinak pro u?ivatele Masterlightu.

V p??tch dnech takt? zavedeme BANovn IP adres, dle Va?ich po?adavk?.

Optimalizace systmu [15.01.2006]

Prob?hla optimalizace celho systmu pro rychlej? na?tn slu?eb.

Problm s antispamem [05.01.2006]

Ji? n?kolik dn se potkme s problmy, kter se tkaj zasln ve?kerch notifika?nch e-mail? z na?eho systmu. Jedn se o bezd?vodn zapsn do blacklistu antispamovch databz, kter vyu?vaj n?kter freemailov portly v ?R a SR.

Nevme, zda je tento tok clen, nebo se jedn pouze o omyl, nicmn? v?c ?e?me. V??me, ?e problm vy?e?me v co nejkrat? mo?n lh?t?. D?kujeme za pochopen.

Nov sada smajlk? v Nv?t?vn knize [04.01.2006]

Do Nv?t?vn knihy byla p?idna nov sada smajlk? pro zpest?en. V??me, ?e se Vm budou lbit!

P?edstavujeme novou slu?bu - ChatBox [22.11.2005]

Po?naje dne?nm dnem je Vm k dispozici nov slu?ba - ChatBox. P?edstavte si minimalizovan chat, ve kterm m??ou nv?t?vnci Va?eho webu zanechvat vzkazy podobn? jako v Nv?t?vn knize, s mo?nost reakce online.

Nov Nv?t?vn kniha [18.10.2005]

Vylep?ili jsme Nv?t?vn knihu a doplnili o nov funkce. Nyn m??ete vyu?vat vyhledvn textu v celm obsahu NK pomoc filtrovn p?sp?vk?. Dal? d?le?itou funkc je odpovdn na p?sp?vky, kde m??ete nastavit, zda budete odpovdat pouze Vy jako?to sprvce nebo ka?d nv?t?vnk Va?ich strnek.

Pozad v Nv?t?vn knize [03.10.2005]

P?idali jsme do Nv?t?vn knihy mo?nost nastaven vlastnost pro pozad - zda m bt statick ?i rolovat.

Zaheslovn Nv?t?vn knihy [20.09.2005]

Po?naje dne?nm dnem je mo?no zamezit jak neoprvn?nmu vkldn tak i ?ten p?sp?vk? a to vlo?enm hesla v nastaven ka?d Nv?t?vn knihy.

Spu?t?n Quicklight [01.09.2005]

Quicklight je systm, pracujc na principu p?ednastavench ?ablon pro jednotliv slu?by. M??ete si tak jednodu?e vybrat t?eba z n?kolika druh? ji? hotovch Anket, Nv?t?vnch knih i ostatnch slu?eb.

Vce udlost do Webkalend?e [16.08.2005]

Zv?ili jsme ve Webkalend?i platnost udlost. Nyn si m??ete nastavit a? 14 dn, u?ivatel slu?by Masterlight a? 30.

Novinky formou RSS informa?nho kanlu [16.08.2005]

Adresa pro RSS klienta: http://www.weblight.cz/rss.php


Informa?n kanl RSS slou? pro zasln novinek aktuln? ka?dmu u?ivateli, kter pou?v RSS klienta. Tento klient komunikuje s webem a stahuje informace tm?? ihned, jakmile se na danm webu objev. Dky tomu budete ihned v?d?t, co je novho v systmu Weblight.cz. Pokud nevte, kde sthnout RSS klienta, doporu?ujeme nap?klad RSS Reader, kter je zdarma ke sthnut zde.

Vkldn udlost do Webkalend?e [11.08.2005]

Zprovoznili jsme novou verzi Webkalend?e. Od te? m??ete vkldat ke ka?dmu dni udlosti. To znamen, ?e se nv?t?vnk?m Va?ich internetovch strnek po kliknut na zvrazn?n datum v kalend?i zobraz takov udlost, jakou si sami zadte.

Weblight.cz i nadle nejspolehliv?j?m systmem [10.08.2005]

Navzdory vysok konkurenci z?stv prv? Vmi vyu?van systm Weblight.cz nejspolehliv?j?m poskytovatelem slu?eb zdarma! Doufme, ?e jste s na?imi slu?bami pln? spokojeni a z?stane to tak i nadle.

Libovoln ??ka Nv?t?vn knihy [08.08.2005]

Na ?dost na?ich u?ivatel? jsme doplnili do nastaven Nv?t?vn knihy mo?nost nastavit jej ??ku.

Je tu pro Vs nov slu?ba - Webkalend? [17.06.2005]

Dne?nm dnem je Vm k dispozici nov slu?ba - Webkalend?. ?asem p?idme do tto slu?by zapisovn udlost a vytvo?me tak trochu "multifunk?n" kalend? na Va?e strnky.

Jazykov verze nyn i u Formlightu [03.05.2005]

Po zaveden jazykovch mutac u Nv?t?vn knihy jsme p?idali do nastaven Formlightu tak t?i jazykov mutace. Mte tak na vb?r mezi ?e?tinou, sloven?tinou a angli?tinou. Postupn? tak budeme jazykov verze p?idvat i do ostatnch slu?eb.

Vsledek ankety - vb?r nov slu?by [25.04.2005]

V anket?, kter probhala na Weblight.cz, jste si vybrali, jakou slu?bu chcete zprovoznit prioritn?. Nejvce jste hlasovali pro Webkalend?. Proto jsme p?pravy tto slu?by zna?n? usp?ili a nyn je v procesu testovn. Jedn se o slu?bu, kter je pom?rn? slo?it?j? na vvoj, tud? by jej uveden do provozu m?lo prob?hnout koncem m?sce kv?tna.

Jazykov verze u Nv?t?vn knihy [20.04.2005]

Na Va?e ?dosti jsme p?idali do nastaven Nv?t?vn knihy t?i jazykov mutace. Mte tak na vb?r mezi ?e?tinou, sloven?tinou a angli?tinou. Postupn? tak budeme jazykov verze p?idvat i do ostatnch slu?eb.

P?evod Nv?t?vn knihy od jinho poskytovatele [14.04.2005]

Stle vce se ns ptte, zda je mo?n provst p?evod Nv?t?vn knihy od jinho poskytovatele k nm. V zsad? se tomuto nikterak nebrnme, nicmn? je pot?eba, abyste kontaktovali Va?eho p?edchozho poskytovatele a on nm umo?nil naimportovat data do Va? nov knihy u ns.

Optimalizace systmu [08.04.2005]

Prob?hla optimalizace celho systmu pro rychlej? na?tn slu?eb.

pravy a vylep?en Nv?t?vn knihy [21.03.2005]

Upravili jsme Nv?t?vn knihu a p?idali do n nov funkce. M??ete tak bez problmu vkldat nejen nov smajlky, ale i tu?n text, podtr?en text nebo t?eba kurzivu. Vylep?ili jsme tak grafick rozhrann knihy.

Dal? novinkou je, ?e se Vm p?i p?ihl?en do administrace knihy vyp?e u jednotlivch p?sp?vk? IP adresa autora p?sp?vku.

Vynulovn vsledk? Anket [08.03.2005]

P?idali jsme do nastaven Anket mo?nost vynulovn vsledk?.

Nov slu?ba - Online po?tadlo [07.03.2005]

Spustili jsme dal? slu?bu - Online po?tadlo. Tato slu?ba monitoruje, kolik nv?t?vnk? je prv? p?tomno na Va?ich webovch strnkch. Na vb?r mte mezi textovm a grafickm stylem, jako je tomu u klasickho Po?tadla p?stup?. Tuto slu?bu jste si vybrali sami hlasovnm v anket?.

pravy systmu podle p?n u?ivatel? [01.03.2005]

Provedli jsme drobn pravy v nastaven jednotlivch slu?eb. Reagujeme tak na p?n na?ich u?ivatel?. Nyn lze nap?klad v Nv?t?vn knize nastavit zobrazen pozad (zda se m obrzek opakovat ?i ne, apod.).

Za zmnku tak stoj nov nhled p?i nastavovn Ankety jen? Vm zobrazuje vzhled ihned po nastaven ka?d polo?ky, ani? byste museli nastaven ukldat.

Vsledek ankety - vb?r nov slu?by [28.02.2005]

Jeliko? je velik zjem o nov slu?by, nechali jsme Vs, u?ivatele, prost?ednictvm ankety rozhodnout, kter bude zprovozn?na nejd?ve. P?ekvapiv? bylo vybrno Po?tadlo online u?ivatel?. M??ete se tak na jeho zprovozn?n t??it ji? b?hem p??tho tdne.

Nov katalog Freemail?, optimalizace Anket [21.02.2005]

Abychom zkvalitnili nmi poskytovan informace, p?ipravili jsme pro Vs katalog Freemail?, kter slou? k jednoduchmu vb?ru e-mailov schrnky pro Vs. Jist? se v n?m jednodu?e zorientujete. Dle do?lo v systmu k optimalizaci kdu Anket, dky n? by se m?lo podstatn? urychlit na?tn tto slu?by.

Zasln p?sp?vk? z Nv?t?vn knihy na e-mail [09.02.2005]

V Nv?t?vn knize p?ibyla mo?nost zasln p?sp?vk? na V? registra?n e-mail. Sta? se p?ihlsit a v nastaven knihy zvolit tuto mo?nost.

Zprovozn?n dvou novch slu?eb! [07.02.2005]

Od dne?nho dne mte mo?nost vyu?vat dvou novch slu?eb. Jedn se Formlight a seznam Freehosting? s mo?nost filtrovn podle jednotlivch kritri. Doufme, ?e v?e bude pln? funk?n. Pokud byste v n?kter ze slu?eb na?li chybu, napi?te nm, prosm.

Optimalizace kdu [01.02.2005]

Provedli jsme optimalizaci kdu v systmu pro lep? na?tn slu?eb.

Zm?na vypisovn novinek v systmu [31.01.2005]

Pozm?nili jsme vypisovn novinek v systmu tak, aby bylo co nejp?ehledn?j?. Nyn se vypisuje pouze p?t nejnov?j?ch, ostatn si pak m??ete zobrazit kliknutm na historii (na tto strnce dole).

Opravena chyba v Anketch [25.01.2005]

Po upozorn?n na?imi u?ivateli na chybu v Anketch jsme ji odstranili.

Dal? nov grafick Po?tadla p?stup? [28.11.2004]

P?idali jsme dal? dva styly grafickch Po?tadel p?stup?.

Optimalizace kdu, nov grafick Po?tadlo p?stup? [26.11.2004]

Provedli jsme optimalizaci kdu slu?eb. Dle jsme p?idali nov styl grafickho Po?tadla p?stup?.

Dal? nov grafick Po?tadla p?stup? [03.11.2004]

P?idali jsme dal? dva styly grafickch Po?tadel p?stup?.

Nov grafick Po?tadla p?stup? [15.10.2004]

Roz??ili jsme vb?r grafickch Po?tadel p?stup?.

Mo?nost nastaven font? [12.10.2004]

U?ivatel na?eho systmu maj od nyn?j?ka k dispozici vb?r z n?kolika zkladnch font? pro je?t? kvalitn?j? nastaven slu?eb.

Paleta barev v nastaven ostatnch slu?eb [11.10.2004]

P?idali jsme paletu barev i do nastaven ostatnch slu?eb.

Paleta barev v nastaven knihy [10.10.2004]

V nastaven Nv?t?vn knihy je nyn k dispozici paleta barev.

V?t? vb?r v nastaven Anket [15.09.2004]

Roz??ili jsme vb?r hlasovacch sloupc? (teplom?r?) v anketch.

Informace pro lep? optimalizaci Va?eho nastaven [08.09.2004]

P?ipravujeme pro Vs databzi informac, kter Vm pomohou k lep?mu nastaven ka?d dan polo?ky slu?by. Tyto informace se objev po najet kurzorem na ikonku "info". Pro ilustraci viz. n?e.

P?idali jsme novou slu?bu - Ankety [02.09.2004]

Do systmu p?ibyla nov slu?ba na V? web - Ankety, kter bude jist? pro Vs p?nosem. Dky tomuto m??ete zp?jemnit prost?ed Va?eho webu u?ivatel?m. Ankety jsou dnes jednou z nejpou?van?j?ch slu?eb na webu.

Aktivace npov?dy v systmu [01.08.2004]

Od nyn?j?ka m??ete vyu?vat Quickhelp (rychlou npov?du), kterou postupn? dopl?ujeme do v?ech sekc. Sta? kdy? kliknete na otaznk a vysune se npov?da k danmu tmatu. Vhodou je, ?e pokud pot?ebujete do npov?dy nahl?et p?i nastavovn dan polo?ky, npov?da nezmiz.

Spu?t?n systmu WEBLIGHT.CZ [15.07.2004]

Dnes byl spu?t?n systm vzdlench slu?eb Weblight.cz, co? p?in? hodn? mo?nost pro V? web. Sna?me se optimalizovat v?echny sou?sti webu tak, aby bylo mo?n je pou?t kdekoli, podle p?n u?ivatele.

Mte tedy mo?nost vyu?vat klasickch slu?eb jako nap?klad kniha nv?t?v, po?tadlo p?stup?, ankety, r?zn formul?e a dal?. Mimo tito slu?by v?ak p?ipravujeme dal?, kter Vm budou k dispozici ji? za krtkou dobu. Posuneme tak mo?nosti vyu?it "zp?sobu vzdlench slu?eb" dle, ne? tomu bylo dosud.

Samoz?ejmost je u ns bezpe?nost Va?ich soukromch daj?, p?izp?soben se novm technologim (komprese GZIP - protokol HTTP 1.1 apod.) a tm optimalizujeme systm tak, aby bylo jeho na?tn co nejrychlej?.

.